நமக்கென்று உள்ள காப்பீட்டுத்திட்டதில் என்னென்ன நோய்களுக்கு காப்பீட்டுத்தொகை கிடைக்கும் ? அரசாணைப்படி 243 இன் படி நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்டியல்.


No comments:

Post a Comment