சிறுநீரகம் வேலைசெய்யும் விதமாக தயாரிக்கப்பட்ட மாதிரியை எப்படி உருவாக்குவது குறித்த வீடியோ -எளிமையான ஆங்கில விளக்கத்துடன் ஆசிரியர்களுக்கான SSTA வில் -HOW TO MAKE WORKING MODEL OF KIDNEY


No comments:

Post a Comment