மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக தொலைதூரக்கல்விக்கான விண்ணப்பங்கள்

கட்டணம் அனுப்புதல்
தேர்வு விண்ணப்ப படிவங்கள்
  தற்காலிக சான்றிதழ் விண்ணப்ப படிவம்
இடம்பெயர்தல் சான்றிதழ் விண்ணப்ப படிவம்
ஆய்வு மையம் / தேர்வு மையம் விண்ணப்ப படிவம் மாற்ற
பட்டமளிப்பு விழா விண்ணப்ப படிவம் (வழக்கமான)
பட்டமளிப்பு விழா விண்ணப்ப படிவம் (சிறப்பு)
தகுதி சான்றிதழ் விண்ணப்ப படிவம்
படியெடுத்தல் நகல்கள் விண்ணப்ப படிவம்
Genuineness சான்றிதழ் விண்ணப்ப படிவம்
கற்பித்தல் சான்றிதழ் விண்ணப்ப படிவம்
சான்றிதழ் விண்ணப்ப படிவம் நகல்
No comments:

Post a Comment