கல்வி-பிறந்த தேதி -முகப்பெழுத்து-தந்தை பெயர் மாற்றம் வழக்குகள் சார்ந்த அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்பு.

 வேலூர் மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்  ந. க .எண் :4055/A5/2012,Dt.24.08.2012 


No comments:

Post a Comment