தொடக்கக் கல்வி - பயிற்சி - RTE சட்டம் 2009 - உதவித் தொடக்கக் கல்வி அலுவலர்கள், தொடக்க / நடுநிலை பள்ளி தலைமையாசிரியர் RTE சட்டம் பற்றி 392012 அன்று பயிற்சி மற்றும் புத்தக கையேடுகள் மாவட்டத்திற்கு வழங்க உத்தரவு.

No comments:

Post a Comment