உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள நம்முடைய மாறுதல் சம்பந்தமான வழக்கின் தற்போதைய நிலை

 தமிழ்நாடு அரசு தரப்பிலும் மற்றும் எதிர்த்தரப்பிலும் உள்ள வழக்கறிஞர்கள் இதுவரை வழக்கு சம்பந்தமாக தாக்கல் செய்யாத, உண்மை பிரதிகளை  தாக்கல் செய்துள்ளனர் .

1 comment: