தொடக்கக் கல்வி / பள்ளிக்கல்வி 2012 - 2013ஆம் கல்வியாண்டில் இருந்து பள்ளி ஆசிரியர் மாணவ / மாணவியர்கள் - கல்வி மேலாண்மை தகவல் முறையை ஒருங்கிணைத்து ஏதுவாக ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்குதல் குறித்த செயல்முறைகள் மற்றும் படிவம்.

தொடக்கக் கல்வி இயக்குனர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண். 31158 / ஜே3 / 2012, நாள். 24.08.2012 

 EMIS PROJECT - STUDENT INFORMATION FORM - CLASSES I TO VIII  

CLICK HERE  TO DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment