தொடக்கக் கல்வி - இலவச பாடநூல்கள் - 2011 - 12ஆம் கல்வியாண்டில் பாடநூல்கள் வழங்க மேற்கொண்ட போக்குவரத்து செலவினம் மற்றும் பாடநூல்களுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிய செலவினம் மாவட்ட வாரியாக பிரித்து காசோலையாக வழங்க உத்தரவு.

தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண். 0034952 / கே3 / 2011, நாள். 23.08.2012

No comments:

Post a Comment